Integritetspolicy för Märsta Internationella Kyrka

For an English version of this policy, see below.

1. Allmänt

Märsta Internationella Kyrka (org. nr 802464-3978) vill skydda din integritet och hanterar därför alla dina personuppgifter med varsamhet och säkerhet. Märsta Internationella Kyrka vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. När du lämnar dina uppgifter till oss är Märsta Internationella Kyrka ansvariga för att de hanteras på ett sätt som följer den rådande lagstiftningen i Sverige som finns för att skydda dig. Därför har styrelsen tagit fram den här policyn där du kan läsa och förstå hur Märsta Internationella Kyrka samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Policyn gäller alla personuppgifter som hanteras inom Märsta Internationella Kyrka. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss och vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med rådande personuppgiftslagstiftning.

Märsta Internationella Kyrka är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet och är därmed ansvarig för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2. Vad är en personuppgift? Vad är behandling av personuppgift?

Det som räknas till personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan härledas till en enskild individ. T.ex. Namn, Adress, Personnummer, Telefonnummer, Bilder, Filmer, IP-nummer mm. Behandling av personuppgifter är allt som händer med dessa uppgifter inom organisationen.

3. När behandlar Märsta Internationella Kyrka dina personuppgifter?

Märsta Internationella Kyrka samlar in personuppgifter

• då du blir medlem i församlingen
• om du vill hålla sig uppdaterad via församlingens nyhetsbrev om den verksamhet vi bedriver
• vid registrering till konferenser, kurser och events som arrangeras av Märsta Internationella Kyrka
• då du har ett ideellt uppdrag i församlingen

I vissa fall samlar Märsta Internationella Kyrka även in och uppdaterar dina uppgifter via tredje parts tjänster, t.ex. för att få fram fullständig adress.

4. Varför behandlar Märsta Internationella Kyrka dina personuppgifter?

Dina uppgifter används för att Märsta Internationella Kyrka ska kunna informera dig om det som sker inom ramen för församlingens verksamhet.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för statistik inom organisationen, t ex medlemsstatistik.

5. Vilken laglig grund har Märsta Internationella Kyrka till att behandla dina personuppgifter, hur länge sker behandlingen och vilka uppgifter har Märsta Internationella Kyrka?

Dina personuppgifter sparas enbart så länge som det finns ett behov av att spara dem. T ex raderas dina personuppgifter om du väljer att lämna församlingen eller avsluta prenumerationen av Märsta Internationella Kyrkas nyhetsbrev.

Vid samtycke om laglig rätt att hantera uppgifterna har ett samtycke inhämtats via mail, sms eller via formulär (digitalt eller pappersformat). Samtycket kan återkallas när som helst och Märsta Internationella Kyrka ansvarar då för att samtliga uppgifter som inhämtats under samtycket raderas.

6. Vem lämnar Märsta Internationella Kyrka ut personuppgifter till?

Märsta Internationella Kyrka kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, som till exempel betaltjänster, lagringstjänster och kommunikationstjänster. De personuppgifter som lämnas ut till tredje part får inte användas för andra ändamål än Märsta Internationella Kyrkas syften med personuppgifterna. Märsta Internationella Kyrka säljer aldrig personuppgifter till tredje part.

Märsta Internationella Kyrka lagrar dina personuppgifter via leverantör inom EU/EES i den största möjliga utsträckning och väljer leverantörer som inte kommer använda dina personuppgifter för egna ändamål. Om några personuppgifter behöver överföras till land utanför EU/EES kommer Märsta Internationella Kyrka vidta åtgärder för att dina personuppgifter är skyddade och även vidta åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra dina personuppgifter. Detta kan ske om någon leverantör befinner sig i land utanför EU/EES.

Du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till Märsta Internationella Kyrka. Därför vidtar Märsta Internationella Kyrka de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Till exempel sparas alla uppgifter där det finns behörighetsstyrning.

7. Vilka rättigheter har du som lämnar ut uppgifter?

Märsta Internationella Kyrka ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med rådande lagstiftning. På din begäran eller eget initiativ kommer Märsta Internationella Kyrka att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga.

Du har rätt till:
Tillgång till dina personuppgifter genom att begära ett registerutdrag. Du behöver då skriftligt begära ett registerutdrag.

Rättelse av dina personuppgifter. När du meddelar oss om rättelse av uppgifter kommer vi så snabbt som möjligt rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter som vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter. Du kan begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål som de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokföringen. I de fall där det kan ske avslutas behandlingen av dem så snart det är möjligt enligt lagstiftningen. I vissa fall är inte en radering rimlig när det gäller bilder och videoklipp. I dessa fall sker en dialog mellan dig och Märsta Internationella Kyrka om orsak till radering och rimlighet för Märsta Internationella Kyrka att kunna radera.

Dataportabilitet av dina personuppgifter. Du har rätt att kunna få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt format till en annan personuppgiftsansvarig.

Vid rättelse eller radering kommer Märsta Internationella Kyrka att underrätta de leverantörer som uppgifterna lämnats ut till enligt punkten 6 om hur Märsta Internationella Kyrka lämnar ut uppgifter.

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs med stöd av en intresseavvägning. Vid en sådan invändan kommer Märsta Internationella Kyrka behandling av uppgifterna upphöra omedelbart när invändningen kommer till vår kännedom.

Du har rätt att lämna klagomål för behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen om du anser att Märsta Internationella Kyrka inte uppfyller lagliga krav, den här integritetspolicyn eller på annat sätt missköter sin behandling.

8. Vad gäller på Märsta Internationella Kyrkas webbplatser?

Märsta Internationella Kyrkas webbplatser använder cookies. Hur dessa hanteras regleras av denna integritetspolicy.

Den här policyn och Märsta Internationella Kyrkas ansvar för dina uppgifter gäller inte på webbplatser som Märsta Internationella Kyrka länkar till via sin webbplats och inte ägs av Märsta Internationella Kyrka. Det kan t.ex. handla om sidor till sponsorer och samarbetspartners mm. För att veta hur de hanterar dina uppgifter behöver du kontakta dem eller kolla deras policy. Märsta Internationella Kyrka tar inte ansvar för deras hantering av de uppgifter du lämnar till dem.

9. Ändring av integritetspolicy

Märsta Internationella Kyrka har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Vid större ändringar kommer Märsta Internationella Kyrka med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Märsta Internationella Kyrka innan den ändrade integritetspolicyn träder i kraft. Det gör du genom att kontakta Märsta Internationella Kyrka skriftligen.

10. Kontaktuppgifter

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om integritetspolicyn, behandlingen av dina personuppgifter, åsikter om behandlingen eller om du vill begära ett registerutdrag. Du hittar vår kontaktinformation nedan.

Mail: info@ichm.se
Telefon: 070-7530734
Post: Märsta Internationella Kyrka, Box 203, 195 24 Märsta

Den senaste versionen av Märsta Internationella Kyrka integritetspolicy finns alltid på Märsta Internationella Kyrkas webbplats: http://www.ichm.se/integritetspolicy/

Den här policyn börjar gälla 2021-12-30

Policy for Data Integrity

1. General

International Church Märsta (Org. No. 802464-3978) is committed to protect your integrity and handle your personal data in a safe and secure way. We want you to feel safe when you provide us with your personal data. When you provide International Church Märsta with your personal data we as an organisation are required to handle the data in accordance with Swedish and European law. Therefore, our board of trustees has written this policy aimed at explaining how and why International Church Märsta collects, handles and stores your personal data. The policy includes all personal data that is collected within the ministry of International Church Märsta. You should always feel that you can trust International Church Märsta in this matter, and this policy makes sure that we handle your personal data in accordance with current law and regulations.

2. What is personal data? 

Personal data is all personal information that directly or indirectly can identify an individual: e.g name, address, social security number (personnummer), telephone number, images, films, IP addresses, etc. This policy regulates how this kind of information is collected, stored and handled.

3. When does International Church Märsta collect, store and handle your personal data?

International Church Märsta collect your data when

  • you become a member of the church
  • you wish to receive our newsletters and current information sent via sms
  • you register to conferences, courses and events organised by International Church Märsta
  • you become a volunteer at International Church Märsta

In some instances International Church Märsta will gather information via third party services, for example in order to acquire a persons full address.

4. Why does International Church Märsta collect, store and handle your personal data?

International Church Märsta needs your personal data in order to send you information about what is happening within the ministry and life of International Church Märsta.

The data may also be used for statistical purposes, e.g. membership statistics.

5. What legal rights to International Church Märsta have to collect, store and handle your personal data? For how long is the data stored and what personal data does International Church Märsta have?

Your personal data is only stored as long as there are valid reasons to store the data. E.g. your personal data is erased if you no longer wish to be a member of International Church Märsta, or you no longer wish to receive the church newsletter or information via sms.

Consent to store your personal data is acquired either via email, sms or a consent form (digital or paper copy). You can withdraw your consent at any point and it is a requirement by law for International Church Märsta to erase all of your personal data when requested. 

6. To whom does International Church Märsta share personal data?

International Church Märsta may at times share personal data with third parties services, e.g. payment services, data storage providers and communication services. The personal data that is shared may not be used in ways that are in violation to International Church Märsta’s policy for data protection. International Church Märsta will never sell your personal data to a third party service. 

When the personal data is shared with third parties, International Church Märsta will make sure that this is done in a safe way according to current data protection laws and regulations. 

You should feel safe when providing your personal data to International Church Märsta. Therefore, International Church Märsta will take the necessary measures to protect your personal data from unauthorised access, change, or erasement. 

 7. What rights do you have when providing International Church Märsta with your personal data?

It is the responsibility of International Church Märsta that your personal data is collected, stored and handled in accordance with current law. The personal data may be corrected, de-identified, erased or complemented upon your request, or at the discretion of International Church Märsta.

You have the following rights:

Access to the personal data stored by International Church Märsta. You need to submit a written request if you wish to receive this information.

Deletion of your personal data. You can request for your personal data to be erased from our records if the data which we have gathered from you no longer fills its purpose. There may, however, be instances where we are prevented by law to erase your personal data, for example for accountant and book keeping purposes. If this is the case, the personal data is erased as soon as current law allows. In some instances, e.g. image and video material, it may not be possible or feasible to erase the data. If this is the case International Church Märsta will be in dialogue with you about the reason behind request and what is possible in terms of deletion of data.

Portability of personal data. You have a right to request the transfer of your personal data in a format compatible with current industry standards.

If your personal data is corrected or deleted, International Church Märsta will notify third parties with whom we have shared your personal data according to §6.

You have the right to object to how your personal data is handled. As soon as we are notified of this, and after a weighing of interests, the personal data will be erased. 

You have the right to submit a complaint to the Data Inspection Board if you deem International Church Märsta to be in violation against any laws regulating the handling of personal data, not fulfil the requirements of this Policy for Data Integrity, or in any other way mishandle personal data. 

8. Regarding International Church Märsta’s website(s)

International Church Märsta’s website(s) use cookies. How these are handled by International Church Märsta is detailed in this policy.

The Policy for Data Integrity and the responsibility of International Church Märsta do not extend to the third party websites that International Church Märsta links to and are not owned by International Church Märsta, such as websites owned by our sponsors and partners, etc. If you would like to know how they handle your personal data you need to contact them and request such information. International Church Märsta takes no responsibility for how third party websites handle your personal data.

9. Changes of our Policy for Data Integrity

International Church Märsta has the right to at any time change our Policy for Data Integrity. If major changes are made, International Church Märsta will within a reasonable time frame notify you and inform how the changes affect your personal data. If you disagree with the changes made, you have the right to withdraw your consent before the new Policy of Data Integrity is in effect. Withdrawal of consent is done via email (contact details below).

10. Contact details

Please contact us if you have any queries regarding our Policy for Data Integrity, how we handle your personal data, or wish to request a transcript of your personal data. Please see our contact details below. 

Email: info@ichm.se

Telephone: 070-7530734

Postal address: Märsta Internationella Kyrka, Box 203, 195 24 Märsta, Sweden

You find the latest version of International Church Märsta’s Policy for Data Integrity on our website: http://www.ichm.se/integritetspolicy/

This policy is in effect from 2021-12-30

Märsta Internationella Kyrka
Besöksadress: Östra Bangatan 2 B, 19560 Arlandastad
Postadress: Box 203, 195 24 Märsta
Tel: 070-7530734 · info@ichm.se
Org nr 802464-3978  · BankGiro 846-1568

X